July 5, 2022

Rodney Alcala

Rodney Alcala เป็นฆาตกรต่อเนื่องชาวอเมริกันที่หน้าตาดีและไอคิวสูงช่วยเขาล่อเหยื่อ การปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ ‘The Dating Game’ ในปี 1978 ทำให้เขาได้รับสมญานามว่า “The Dating Game Killer”...